Havnepromenaden

Havnepromenaden i Bjørvika kommer til å bli 2,8 kilometer når den står ferdig. I dag er Langkaia og havnepromenaden rundt hele Sørengautstikkeren ferdig. Bjørvika Infrastruktur AS er ansvarlig for utbyggingen av både havnepromenaden, sjøbadet på Sørenga og de syv allmenningene.I tillegg til retningslinjene for utforming av de sentrale byrommene og møte vann-land gjelder noen spesielle forhold for følgende deler av havnepromenaden: 

Langkaia
Eldre granittkant skal bevares og være et synlig og karakterskapende element i utformingen. Brygger for øybåter skal utformes som en kontrast til den eksisterende Langkaia, og skal ha et lett preg. Elementer langs kaikanten skal harmonere med operaen.


Langkaia var ferdig i 2013. Les mer om kaia her.

Bjørvikautstikkeren
Operaparken (felt A21) og området med lette paviljonger (felt A10) skal utformes som en helhet og slik at det gis visuell og fysisk kontakt mellom parken og Akerselva. Området med tilhørende bebyggelse skal estetisk harmonere med operaen og funksjonelt kobles til havnepromenaden syd for operaen. Parken skal gis et et landskapelig, naturlig preg,med en strand mot vest. Paviljongene skal struktureres av elva og henvende seg både mot parken og mot elverommet. Bebyggelsen skal aktivisere parken. Gjestehavn / kulturhavn kan opparbeides som en del av området, med brygger i felt A35 og A36. Publikumsrettede funksjoner i bebyggelsen på øya (A11, A36) skal bidra til å styrke feltets attraktivitet som målpunkt ytterst på Bjørvikutstikkeren. Nærheten til foreslått kultur- og gjestehavn og nærheten til fjorden tilsier at deler av bebyggelsens funksjoner kan få et maritimt preg. Bebyggelsen gis en oppdelt og småskala karakter og skal harmonere med operaen. Det legges til rette for oppfylling av sjøbunnen i Bjørvika til kote - 6 og etablering av marin flora som blant annet kan gi bedre vannkvalitet lokalt.

Paulsenkaia
På Paulsenkaias ytre del kommer det nye Munchmuseet. Bygningen skal bidra til å danne byvegg mellom Bispevika og Akerselva. Ved utforming museet skal det tas hensyn til at det representerer operaens naboskap. Anlegget skal utformes slik at det aktiviserer elvekanten. Kaiområdet mot Akerselva (B27) skal utformes som offentlig tilgjengelig havnepromenade. Bygningens eksklusive mulighet for direkte sjøkontakt mot Bispevika skal utnyttes som en kvalitet for publikum. Stasjon for gondolbane vil være synlig på lang avstand fra flere retninger og blir et målpunkt for Stasjonsallmenningen. Den skal utformes slik at den ikke blokkerer en viktig siktsektor fra Middelalderparkens nordre del gjennom Bispekilen mot Akershusborgen.

Ytterst på Paulsenkaia kommer Munchmuseet om et par år.


Bispevikas indre del (B28 OG B30)
Havnepromenaden i innerste del av Bispevika karakteriseres ved størst intensitet i nærheten mellom tett bybebyggelse og fjorden,med sydvestvendt beliggenhet. Denne delen av havnepromenaden har stedskvaliteter som gir et stort potensiale for et aktivt uteliv og urbant tilbud, og området har mulighet for å ha en identitetsskapende rolle i Bispevika.Havnepromenaden, tilstøtende fasadeliv og sjøarealet innenfor feltene skal utformes som en helhet slik at dette potensialet virkeliggjøres. Havnepromenaden skal ha en gjennomsnittlig bredde på 20 meter, men kan ha varierende bredde for å skape et spennende romforløp og tilrettelegge for publikumsfunksjoner.Havnepromenaden skal tilrettelegges for bruk og kontakt med vannet. Broer over kanaler til sjøareal i feltet B6 skal ha minimum 3 meters bredde. Brygger eller lignende på utsiden av havnepromenaden kan anlegges for båter med kulturtilbud og servering.

Sjøbadet på Sørengutstikkeren / Park på sjø og land
Havnepromenanden langs Sørengutstikkeren er utformet gjennom en bebyggelsesplan sammen med boligbebyggelse, uteoppholdsrom og gatestruktur på Sørengutstikkeren.Havnepromenaden har gjennomsnittlig 20 meter bredde på vestsiden og 10 meter bredde på østsiden av utstikkeren. Slik som i Bjørvikas indre del utformes havnepromenaden med variert bredde tilpasset funksjonene på og langs havnepromenaden og slik at det oppstår et spennende romforløp. Kaikanten skal utformes slik at den gir tilgjengelighet til funksjoner i sjøen.

Sommerstemning langs havnepromenaden på Sørenga sommeren 2014 (foto: Geir Lynnebakken)
 
Ytterst på Sørengutstikkeren åpnet sjøbadet i juni 2015. Dette er en del av en rundt fem dekar stor offentlig park på sjø og land med rekreativt preg.

I 2016 åpnet resten av parken på land og resten av havnepromenade rundt hele Sørenga. Det samme blir den permanente veien til Sørenga, og Kanal E10 - en kanal som gjør Sørenga til en øy.

Sjøbadet ble bygget i en tørrlagt dokk på Fredrikstad Mekaniske Verksted av entreprenør AF Gruppen. Les mer om åpningen i juni 2015 og selve byggeprosessen.

Sjøbadet sett fra Ekeberg sommeren 2015.


Sommeren 2015.


Grønlia
Havnepromenaden er lagt til eksisterende kaikant. Ny bebyggelse i vannet skal gis tilgjengelighet fra promenaden. Uteoppholdsarealer for boligbebyggelsen lokaliseres på land langs promenaden og organiseres som romsekvenser langs denne. Overgangen til vann skal ta spesielle sikkerhetshensyn for uteoppholdsarealene.


Les mer om Fjordbyen - Bjørvika og Havnepromenaden Oslo kommunes nettside HER.

Bakgrunnsdokumenter for havnepromenaden 

KONTAKT OSS

Kart

Eiere