Kommunale gater

Trelastgata, Operagata, Lohavngata og alle tverrforbindelser mellom kollektivgater og hovedveinett 
bygges av Bjørvika Infrastruktur, og Statens vegvesen har ansvar for utbyggingen av hovedveisystemet.

Disse gatene får sin endelige ferdigsstillelse i takt med eiendomsutviklingen. 

Trelastgata
Vil i tillegg til å gi adkomst til byggefeltene nord for Dronning Eufemias gate og Bispegata, gi adkomst til Oslo S for avviksbusser til stasjonsområdet direkte mot plattform.

Trelastgata er ferdig utbygd og beplantet. Kirsebærtrærne blomstret i mai 2013.

Operagata vest
Operagata vest for Akerselva vil sammen med Dronning Eufemias gate dele på trafikken til sentrum fra vest. Dette gjør at miljøkvaliteten og fremkommeligheten for kollektivtrafikken i Dronning Eufemias gate blir akseptabel.

Operagata øst
Operagata øst utformes slik at de kun gir adkomst til byggefeltene fra hovedgatenettet og ikke kan benyttes av gjennomgangstrafikken. Dette sikrer at boliggatene kan få best mulig miljøforhold og oppholdskvaliteter for beboerne.


Broen over Akerselva langs Operagata er nesten ferdig (juli 2013)

Lohavngata
Ligger parallelt med Håkon den 5. gate og betjener de nye boligområdene i Bispevika og Lohavn. Det er forberedt for at trikk og buss kan trafikkere denne gata, men biltrafikk tillates ikke gjennomkjøring av hensyn til bomiljøet. Deler av denne gaten er ferdig utbygget. 

Vismargata og Rostockgata
Disse to gatene er tverrforbindelser mellom Trelastgata og Dronning Eufemiasgate og åpnet høsten 2012. 

Vismagata mellom Trelastgata og Dronning Eufemiasgate åpnet høsten 2012. 


Vegsystemet i Bjørvika. Rødt = riksveinettet og blått = kollektivgater, tverrgater og adkomstgater.

Foto: VH, BU

KONTAKT OSS

Kart

Eiere