Losæter

Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. En jordprosesjon markerte starten på  institusjonen sommeren 2015. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv, Oslo Byrøkt og bybonden. Der er en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og sommeren 2016 bygges et skulpturelt bakehus.


Loseter ligger like ved middelalderparken. Bildet er tatt fra Sørenga i august 2015.

Landbruk på byvis Bjørvika
Den 13. juni gikk drøye 300 mennesker i Jordprosesjonen -  en seremoni som la fundamentet for kunstprosjektet Flatbread Society Grain Field. Av dem var det 50 bønder, som fraktet en bit matjord fra sine økologiske gårder, til Losæter, der den kombinerte jorden danner grunnlaget for urbant landbruk midt i hovedstaden.

Det var et historisk og symbolsk øyeblikk da Jordprosesjonen gikk gjennom Oslos gater, for å markere starten på en ny kulturinstitusjon i Bjørvika for kunst, urbant jordbruk og matproduksjon. Før industrialiseringen og utbyggingen av havnen var området et viktig bynært jordbruksområde, og nå gjør Losæter igjen landbruk til en sentral del av Bjørvikas kulturlandskap – denne gangen i urban drakt.


Prosesjon med Barcode i bakgrunnen, Oslo, juni 2015 (foto: Svein Kjøde / copyright: Futurefarmers)


Jordseremoni og signering av erklæring om bruk av Loallmenningen, juni 2015 (foto: Svein Kjøde / copyright: Futurefarmers)

«Vi trenger ikke noe museum for å bevare mangfoldet. Vi vil dyrke det.»
- Johan Swärd, bonde.

Målet er å gjøre Losætra til et permanent sosialt sted for matproduksjon, arkitektur, utdanning, kunst og kultur - en kulturinstitusjon i Bjørvika på lik linje med Munchmuseet. Losæter skal bli en kulturell allmenning som sikrer utveksling av frø, kunnskap og relasjoner som vokser fram på dette stedet, og verne og fornye levende tradisjoner fra ulike kulturer.

Organisk prosess
Losætra har vokst fram gjennom en organisk prosess som begynte med Slow Days i 2011, etableringen av Herligheten parsellhager i 2012 og folks engasjement og bruk av stedet. Losæter er en intervensjon og blir en annerledes utvikling av byens offentlige rom hvor overraskelser, møter og det ikke planlagte kan skje.

Etter hvert som Losæter utvikles, vil det å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer. Det åpne og flytende ved prosjektene som vokser fram på Losæter står i sterk kontrast til den rasjonelle utviklingslogikken som preger de øvrige omgivelsene i Bjørvika. Med sin beliggenhet midt blant bygg som Operaen, Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Børsen, er Losæter og Flatbread Society plassert midt i byens kulturarv.

Kunstprosjektet har også påvirket politikkutformingen i byen. Byrådet i Oslo er positive til etableringen av en sæter med jordbruk i et av byens offentlige rom. I september 2015 la Byrådet fram hovedstadens aller første landbruksmelding der det står: ”Losæter kan bli et kompetansesenter for urbant landbruk og kulturhistorie i indre by.”


100 parseller hører til på Losæter i regi av Herligheten parsellkollektiv.


Potetplukking på Losæter i august 2015.


Natur Videregående begynte med praksis på Losæter høsten 2015. Her høster eleven inn Svedjerug som ble lagt til tørk i Barcode.

Navnet Losæter
Navnet er i dag en paraply for flere aktiviteter: Flatbread Society, Herligheten og Oslo Byrøkt. Navnet spiller på gatenavnet "Loallmenningen" og på det norske ordet "sæter". "Lo" viser til stedets geografiske plassering i sjøkanten, og "sæter" henspiller på retten til å sende husdyrene til fjells på sommerbeite. Navnet Losæter gir et godt bilde av prosjektet og trekker linjene tilbake til jordbruksarven, slik at det skapes en forbindelse mellom fortid og nåtid.


Futurefarmers; Flatbread Society på Losætra, Oslo, 2013 og fremover
Flatbead Society, utviklet av kunstnerkollektivet Futurefarmers på oppdrag fra Bjørvika Utvikling, er en av de viktigste byggesteinene på bysætra. Målet for Flatbread Society er å samarbeide med lokale aktører for å etablere en felles visjon for bruken av området. Korn er en viktig del i Flatbread Society og blir brukt som et fundament og drivkraft i arbeidet med å ta for seg forholdet mellom matproduksjon og kunnskapsdeling, kulturell produksjon, sosiopolitiske formasjoner og hverdagsliv. Flate brød brukes som en fellesnevner for å samle mennesker med ulik kulturell bakgrunn og som bor nær hverandre uten å vite at de har felles interesser og ressurser. Les mer her.

Gjennom de fire årene de har jobbet i Bjørvika, har prosjektet fått en varm mottakelse. Deres midlertidige bakehus i 2013, kunstneriske intervensjoner og urkornåker sammen med Herligheten parsellkollektiv har inspirert mange nye urbane jordbruksprosjekter både i og utenfor Oslo.

Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.

Foto under: S
ommeren 2013 undersøkte Futurefarmers vilkårene, økonomien, driften og designet for et fremtidig bakehus i Bjørivka. De lagde en mobil bakeovn i en kano og et midlertidige bakeovner på Lohavna.(foto: Max McClure)


Foto: Max McClure / Copyright: Bjørvika UtviklingKONTAKT OSS

Kart

Eiere