Miljø

Bjørvika kjennetegnes av yrende badeliv, lav trafikkbelastning og bærekraftige løsninger. Det er bredden på miljøsatsingen som er Bjørvikas varemerke, og omfatter alle bygninger og fysisk infrastruktur som parker, plasser, sjøpromenader og veier. Ambisjonen er å være god på alle de 13 miljøtemaene som overordnet miljøoppfølgingsprogram omfatter.


Tilrettelegging for sykling og kollektivtransport er viktige klimagassreduserende tiltak. - Bredden på miljøsatsingen skal være varemerket til Bjørvika, og bidra til at vi er i front, sier miljørådgiver Asbjørg Næss (til venstre).

Heldigvis er det lett å glemme hvordan det var: Havnevirksomheten stengte folks tilgang til sjøen. Akerselva og sjøbunnen var sterkt forurenset og trafikkmaskinen Bispelokket var selve symbolet på et samfunn tilrettelagt for bilisme.

Noen viktige grep har lagt grunnlaget for attraktivt bymiljø i Bjørvika. Senketunnelen har fjernet brorparten av bilene. Oppryddingsprosjektet Ren Oslofjord har sørget for ren sjøbunn og avløpstunnellen Midgardsormen har fjernet forurensende utslipp som før sto i veien for bading og sjøliv. Befolkningen har igjen fått tilgang til sjøen og grønne herlighetsverdier gjennom bygging av sjøbad, sammenhengende promenade langs sjøfronten,  allmenninger og parker.

Høye ambisjoner om bærekraftig byutvikling
Porten til Norges hovedstad skal fremstå som eksempel på fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. Utbyggingen skjer med utgangspunkt i miljøambisjoner nedfelt i et felles miljøprogram for Bjørvika. Programmet har ambisiøse miljømål for 13 tema, herunder energi, klimagassutslipp, knutepunktutvikling og materialer, med tilhørende anbefalinger om tiltak. Programmet kan lastes ned her: Link

Vann som ressurs
Rent vann er en ressurs vi tar godt vare på i Bjørvika. Våre prosjekter bidrar til å gjenvinne kontakten mellom byen og fjorden. Samtidig sørger vi for å utnytte vannet i byggeprosjektene ved å etablere grønne tak og tilrettelegge for nærkontakt mellom mennesker og vann. Alt vann som lenses fra byggegroper kontrolleres for forurensning før det ledes til sjøen. Det ledes ikke forurenset vann ut i sjøen.

God vannkvalitet og økt biodiversitetet
Det første som ble gjort for å bedre vannkvaliteten i indre Oslofjord var å fjerne forurensede sedimenter på fjordbunnen. Den andre viktige tiltaket for å bedre vannkvaliteten er Vann- og avløpsetaten i Oslo kommunes prosjekt "Midgardsormen" som tar vekk forurensningen som kom av overløp etter mye nedbør, og som tidligere rant rett ut i indre Oslofjord.

Miljøansvarlig Asbjørg Næss i Bjørvika Utvikling tok en dukkert i 2016 for å sjekke ut hvordan vegetasjonen har grodd til på sjøbadet på Sørenga.

Se video fra snorkleturen her:- Bjørvika Infrastruktur har satt igang tiltak for å utvikle biodiversiteten under vann og bedre vannkvaliteten. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble kontaktet. Sammen med dem prosjekterte vi tiltak for å få tilbake noe av vegatasjonen. I 2015 ble det hengt opp tau som henger vertikalt under flyteren som er spesiallaget for å være et godt oppvekstområde for blåskjell og annet som lever i sjøen, forteller Asbjørg Næss.

Fra grått til grønt
Bjørvika gjennomgår en stor transformasjon fra grå asfalt til grønne herlighetsverdier. Parker, plasser, havnepromenade og allmenninger vil utgjøre 40% av arealet i Bjørvika. Dette er like mye som det bebygde arealet.

Kollektivtrafikkbasert by
Oslo er en by med stort utbyggingspress. Jo flere boliger og arbeidsplasser som plasseres sentralt, jo færre må plasseres i utkanten. I Bjørvika blir det bygd ut et stort utbyggingsvolum i nærområdet til Oslo S - Norges største trafikk knutepunkt. Sentral utbygging nær kollektivknutepunkter fører med seg langt mindre transport og klimagassutslipp enn et spredt utbyggingsmønster. Bærekraftig by betyr kollektivtrafikkbasert by. Det er det vi skaper i Bjørvika.

Rød løper for fotgjengere og syklister
Det skal være enkelt, effektiv og hyggelig å gå og sykle i Bjørvika. Dronning Eufemiasgate har sykkelfelt i begge retninger. I tillegg vil det komme en parallell sammenhengende sykkeltrasé gjennom hele Bjørvika i mindre trafikkerte gater. Denne traséen blir lagt til Rostockgata og deler av Operagata. Disse gatene blir nå utformet som sykkelgate hvor syklistene får hele veibredden og gatene stenges for gjennomgangstrafikk for biler. I tillegg til fortau får fotgjengerne i Bjørvika også snarveier tilrettelagt mellom bygningene. Alle bygg får rikelig med sykkelparkering. Oslo S Utvikling har bygget Norges største sykkelparkering i OperaKvarteret. Dette i kombinasjon med gode garderobe- og dusjmuligheter i kontorbyggene i området gjør det attraktivt å sykle til jobben.Klimagassgjerrig bydel

Minimale utslipp av klimagasser står høyt på dagsordenen for utbyggerne i Bjørvika. Det utarbeides klimagassregnskap for alle bygg, basert på anerkjente prinsipper for livsløpsanalyser. Regnskapet omfatter transport til og fra bygget gjennom byggets levetid, energibruk gjennom byggets levetid og utslipp fra produksjon av materialene som inngår i bygget. Målet er å halvere utslippene fra hvert enkelt bygg sammenlignet med et referansebygg. Resultatene så langt viser at alle bygg oppnår reduserte utslipp som følge av klimagassreduserende tiltak. Utslippsreduksjonene er i størrelsesorden 20%  - 70%. Blant viktige klimagassreduserende tiltak er lav parkeringsdekning for bil, høy kollektivandel for de som skal bruke byggene og klimavennlige byggematerialer. Resultatene for hvert enkelt byggeprosjekt finnes i årsrapporten som kan lastes ned i linken ovenfor.

Miljøriktig materialbruk
Miljøriktig materialbruk er del av utbyggernes profil. Omfattende prosedyrer for utsjekking av bygningsmaterialer er innført. Det er gjennomgående valgt resirkulerbare og klimavennlige materialer med lang levetid i bygningene. Krav i kontrakter med utførende skal sikre lave emisjoner og godt innemiljø og fravær av  helse- og miljøskadelige stoffer. Bjørvika Infrastruktur har lagt vekt på ressursbruk, klimagassutslipp og rene materialer for sine anlegg som omfatter havnepromenade, sjøbad, gater og allmenninger. Bjørvika Infrastruktur stiller krav om en viss prosentandel gjenbruksstål i alle stålleveransene. Det benyttes klimagassvennlig lavvarmebetong hvor ca 50 % av sementen er byttet ut med flyvaske. Alt treverk i havnepromenaden og allmenninger er enten ubehandlet kjerneved eller impregnert med rester fra sukkerproduksjon (Kebony).

Utbyggerne har i fellesskap laget liste over hvilke stoffer som er uønsket i faste bygningsprodukter. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Klima- og forurensningsdirektoratets Prioriteringsliste og REACH-kandidatliste. I tillegg er det tatt med noen tilleggsstoffer som er oppført med uønskede effekter på siden www.erdetfarlig.no. Listen kan lastes ned HER.


Treverket på sjøbadet og langs havnepromenaden  er av miljøimpregnert furu. Kebony er impregnert med naturprodukter istedenfor kobber.

Energieffektive bygg
Utbyggerne arbeider systematisk med å minimere energibruken i alle bygg. Alle byggene som nå er under oppføring bygges som passivhus eller lavenergihus.

Energieffektive bygg oppnås blant annet gjennom:

• Energiberegninger i tidlig prosjekteringsfase 
• Bevisst holdning til omfang av glass i fasadene 
• God isolasjonsverdi på glass og karmer 
• Ekstra isolasjon i vegger 
• Reduksjon av kuldebroer, blant annet ved kuldebroisolasjon foran dekkekanter
• Krav til lufttetthet ved utforming av detaljer
• Trykktesting og termofotografering i byggefasen

I Bjørvika bygger vi stein på stein. I Bjørvika har vi lykkes med å få med miljøambisjonene helt fra starten av i alle prosjekter, og sørget for at ambisjonene overlever overgangene fra èn utbyggingsfase til en annen. Fastsettelse av entydige miljøkrav i konkurranseprogrammer for arkitektkonkurranser og miljøkrav i kontrakter med prosjekterende og entreprenører er eksempler på hvordan vi sikrer dette. Egne miljøoppfølgingsplaner (MOP) for hvert enkelt prosjekt bidrar også til denne kontinuiteten. Her oppsummeres og kontrolleres alle miljøtiltak i prosjektet, fra skissestadiet til overlevering.


Felles årsrapport for miljø for alle utbyggerne

Bjørvika Infrastruktur utarbeider hvert år en årsrapport for miljø som oppsummerer miljøresultatene for alle utbyggere i Bjørvika. Rapporten favner alle pågående byggeprosjekter.

Last ned Årsrapport miljø 2016 (pdf 16,8 MB). Linker til tidligere årsrapporter finner du her.

LOSÆTERPå Losæter i Bjørvika møtes kunst og urbant jordbruk. Her finner du levende matjord, åker med urkorn, et unikt bakehus og aktiviteter i regi av Herligheten Parsellkollektiv, kunstnergruppen Futurefarmers Flatbread Society, bybonden Andreas og mange andre aktører.

Den ligger i Loallmenningen som er et av Bjørvikas 7 nye allmenninge og har vokst organisk fram siden 2012.

Prosjektet er initiert av Bjørvika Utviklings kunstprogram i samarbeid med Futurefarmers. Prosjektet kartlegger forurensningssituasjonen nærmere for å få bedre kunnskap om betingelsene for urban matproduksjon i samråd med bl.a. Bioforsk, Bymiljøetaten og Norsk Institutt for Luftforskning. Les mer om Losæter her.

KONTAKT OSS

Kart

Eiere