Arbeidene med Sporgata og Operagata vest foran den nye operaen er kommet godt i gang. Det er Oslo Vei AS som er tildelt oppdraget med å bygge gatene. Byggearbeidene startet i april og gatene skal være ferdige i november 2007.

Sporgata
Sporgata skal opparbeides i ca. 400 m lengde og strekker seg fra Nylandsbrua og 400 m østover langs sporområdet på Oslo S (sydsiden). Arbeidet inkluderer 2 kjørefelt, fortau og et oppstillingsfelt for Jernbaneverkets avviksbusser(buss for tog). Sporgata åpnes for midlertidig trafikk 1. september 2007 og arbeidene avsluttes i løpet av oktober 07.I tillegg omfatter arbeiden installasjon av vann.- og avløp i en teknisk kulvert langs OSU-områdets nordside. Arbeidene koordineres med Hafslund Nett AS og Viken Fjernvarme AS som forestår installasjon av henholdsvis høyspentanlegg og fjernvarme-fjernkjøleanlegg til byggingene i OSU-området.

Bildet under viser arbeidet med å etablere Sporgata.  Til venstre skimtes teknisk kulvert. I første fase bygges ca. 200m av i alt 300m kulvert.
Etablering

Bildet under viser montasje av 300 mm vannledning i teknisk kulvert i Sporgata. I tillegg vil øvrige tekniske anlegg som fjernvarme, fjernkjøling, spillvann, overvann, Høyspenningsanlegg og el. kabler samt IKT kabler ligge i kulverten.

Tekniske anlegg skal være klare 1.august 2007 for idriftsettelse av det første bygget i Bjørvika som er nytt hovedkontor for PWC(Price – Waterhouse – Coopers). De flytter inn 1. desember 2007.

Operagata
Operagata opparbeides i ca. 200 m lengde og skal ferdigstilles til Operaens åpning. Arbeidene inkluderer 2 kjørefelt, fortau og oppstillingsplasser for buss og taxi. Skur 51 som i dag disponeres av Operaprosjektets administrasjon skal rives.

Akerselva
Som opsjon i kontrakten inngår opparbeidelse av Akerselvas vestbredde mot Operaen. Beslutning om å bygge for å ferdigstille til Operaens åpning er avhengig av om det foreligger politisk vedtak tidsnok til å kunne gjennomføre prosjektet.