På Bjørvikakonferansen 2017 kom utbyggerne, politikerne og byplanleggerne med konkrete innspill på hvordan komponere aktivt byliv.

For å skape positive synergier mellom Bjørvika og resten av byen oppfordret Ingar Brattbakk fra HiOA utbyggerne i Bjørvika til å skape varierte møteplasser, gode forbindelseslinjer, større variasjon i boligene, samt samarbeid, kulturtilbud og skoletilbud på tvers. – Vi må bruke hjertet for å lykkes med dette prosjektet og for å skape en attraktiv by, sa A-labs Mario Vahos i sitt innlegg. Og som Trine Skei Grande sa: – Husk å ta vare på naboene dine! – Vi trenger også ha det som er skeivt og rart – og ikke bare det som er kommersialisert, uttalte Victoria Marie Evensen i den avsluttende samtalen.

Les mer om bidragsyterne  og programmet.

Vi ønsker å legge til rette tilbud og aktiviteter for en bredde av befolkningen. Det må være noe for alle i Bjørvika! Et grep som gjøres for å skape aktivt byliv er at det planlegges gater for myke trafikanter og ikke veier for biler. Videre må vi sørge for at det er gode fysiske forbindelser mellom Bjørvika og Grønland som f.eks. Akrobaten bro, sa Rolf Thorsen fra Oslo S Utviklingog Geir Lynnebakken fra Bjørvika Utvikling innledningsvis. Kjell Kalland fra HAV Eiendom fremhevet at de 300 studentboligene mellom Operaen og Dronning Eufemias gate vil huse rundt 400 studenter som blir viktige nye beboere i Bjørvika.

Hele konferansen ble strømmet direkte og ligger nå ute i en spilleliste her.

OM Å HØRE HJEMME

Ingar Brattbakk fra Høgskolen i Oslo og Akershus er en av forfatterne bak den sosiokulturelle stedsanalysen av Grønland som danner er bakteppe for områdeløftet på Grønland. Han og medskribentene har avdekket at 60% av barna vokser opp under EUs fattigdomsgrense på Grønland. I sitt foredrag snakket han om viktigheten av mangfold og følelsen av å være “in place”. Grønland og Bjørvika hører begge til bydel gamle Oslo, som har en polarisert og mangfoldig befolkning. Følelsen av å være “out of place” fører til fremmedgjøring. Hvis det ender med at vi skyver ut det som handler om flerkultur på grunn av høye priser, får vi en fattigere by uten mangfold. Han synes det er synd at målsetningen om 10% rimelige utleieboliger ikke realiseres, men istedenfor har endt opp med 5% studentboliger. Han kom med en oppfordring til utbyggerne i Bjørvika om å skape varierte møteplasser, gode forbindelseslinjer, større variasjon i boligene, samarbeid, kulturtilbud og skoletilbud på tvers. Se foredraget her.

Andreas Vaa Bermann sa at PBE spesielt passer på rommene mellom alle byggene, men også byrommene inne i byggene. Jernbanesporene oppfattes som en barriere, samtidig som den er en node for millioner av mennesker, og det er det som er viktig for utvikling av områdene rundt Oslo S inkludert Bjørvika. Med “bymessighet” legges det bl.a. vekt på flerfunksjonalitet, tetthet med variasjon, det grønne skiftet og omlegging fra veier til gater. Han viste til handlingsplanen for levende byliv og trakk fram Losæter som et godt eksempel på hvordan et temporært tiltak bør bli en permanent attraksjon som bidrar byliv.  Se foredraget her.

Portal til Norge, ikke bare Oslo. Illustrasjon: PBE.

OM PROSESSEN OG UTVIKLINGEN AV STRATEGIEN “AKTIV BY” I BARCODE OG BISPEVIKA

I planleggingen av hvordan skape aktivt byliv i Bispevika fortalte Maria Rognerud hvordan OSU har invitert tverrfaglige miljøer til å jobbe med Aktiv By konseptet. – Det handler om mot, det å tørre og satse på å etablere seg i et område som enda er veldig uferdig og under utvikling, sa Rognerud før hun gav ordet til representanter fra A-Lab, Leonard Design Architects, utleier Akerhus eiendom og leietaker Kunsthall Oslo.

For å skape en aktiv by forklarte Mario Vohas fra A-Lab hvordan de lot seg inspirere av de samme spørsmålene som de som bygget Roma i sin tid: “Hvordan liker vi mennesker å møtes?” Svarene er komplekse og Mario fortalte om hvordan de har jobbet som fasilitator for “Aktiv By” for oppdragsgiver OSU. Gjennom analysere av grunnlagsdokument og gjennomføring av stedsanalyse ble suksesskriterier, konsept og retningslinjer utviklet for hva bygulvet er og for hvem i de ulike delene av Bispevika. Vi må bruke hjertet for å lykkes med dette prosjektet og skape en attraktiv by! Hør foredraget her.

David Leonard og John Morgan fra Leonard Design Architect jobber med å realisere planene for å skape attraktive første etasjer og publikumsrettede tilbud i Bispevika. – Vi begynte med å analysere hvilket sted dette skal bli, arkitekturen og hvordan folk vil bevege seg gjennom gater, passasjer og langs havnepromenaden, sa John Morgan. – Det legges opp til dynamisk kombinasjon av større, folkerike og travle områder med mer stille og intimite plasser hvor folk kan oppholde seg og oppdage nye ting. Det er spesielt lagt til rette for gående og syklende, samt at fasadene i bygningene åpnes opp mot fortau, gater og de offentlige rommene, fortsatte David Leonard. LDA har her jobbet tett med et team av landskapsarkitekter, arkitekter, designere og OSU. Se hele foredrag til David og John her.

Kathrine Wilson fra Kunsthall Oslo fortalte om utfordringene knyttet til å være den første og eneste leietaker i Barcode i 2010 og reisen fram til i dag. – Vi ser på oss selv som en forlengelse av allmenningene i Bjørvika samtidig som vi er en viktig brikke i Oslos kunstøkosystem. Se her.

Et fiskehjell er overraskende plassert på en kai i Bjørvika. Dette er SALT, et kunstprosjekt som startet opp i Svolvær i 2010. Det ble så etablert som et nomadisk prosjekt på bl.a. Sandhornøy like ved Bodø i 2014 og i fjor kom SALT til Bjørvika! De er en minnebank for oss. “Det er her (havet) vi kommer fra!” fortalte kulturentreprenør Erlend Mogård-Larsen entusiastisk. Se her.

llustrasjoner: LDA/OSU.


HVA SKAL TIL FOR Å SKAPE AKTIVT BYLIV? 

Trine Skei Grande har fulgt utviklingen av Bjørvikaplanene siden starten. – Det finnes ikke noe område i Norge der vi har sørget for at kapitalistene betaler maksimalt for å gjøre fellesareal åpent for folk flest. Utfordringene er å la det bli åpent nok for de som ikke passer inne i. Prosjekter som SALT og Losæter gjør Bjørvika til et av de mest spennende prosjektene i Norge. Det må legges til rette for gründerskap og entreprenørskap der kultur og næring bygges sammen, og hvor skolen blir bydelshus. En stor utfordring er at de største levekårsskillene i Norge finnes her i bydel gamle Oslo. Det er masse kompetanse og ressurser på tvers i denne bydelen, og det handler ikke bare om penger, men samarbeid. Vi må bygge disse områdene sammen, slik at ikke Bjørvika krasjer med resten. Hun avsluttet foredrag med å si: Vi må ta vare på naboene våre og ha hjerte for hverandre. Se innlegget hennes her.

Eiendomsutvikler Olav Line fra Mustad Eiendom er opptatt av at første etasjer i sentrale bystrøk må tilby publikumsrettet virksomhet, men at dette må konsentreres til der det er mulig. Det finnes metningspunkt for aktive fasader. Dras det for langt, blir resultatet det motsatte. Line understreket også behovet for samarbeid for å skape byliv i et område. Nasjonalmuseet på Vestbanen kunne med fordel spilt opp mot de åpne fasadene på Aker Brygge. Nå bygges et innelukket museum. Line støttet videre Grandes fokus på naboene og la vekt på at det viktigste for oss som driver med byutvikling er at den skal tilhøre alle, og ikke bare gå etter de som betaler mest og det kortsiktige. Se her.

Leder for byutviklingskomiteen i Oslo Bystyre Victoria Marie Evensen (AP) sa at vi kan få til mye bra sammen. Smartbyprosjektet og Bilfritt byliv er viktige og handler om hvordan vi skaper og komponerer byen. Målet er at vi skal skape byen for alle. Det krever mye av oss, og det krever at vi har den styringen som også er påpekt tidligere på konferansen. Vi trenger også ha det som er skeivt og rart – og ikke bare det som er kommersielt. Se innlegget hennes her.

Den avsluttende meningsutvekslingen mellom Victoria Marie Evensen, Andreas Vaa Bermann, Trine Skei Grande, Rolf Thorsen og Mario Vohas under ledelse av Erling Fossen kan du se her.

Fra salen tok Terje Ropstad fra Nordic Choice utfordringen og sa at de vil lage det største eventet for å skape arbeidsplasser i Bjørvika og rundt Oslo S når de åpner en rekke hotell i området fra 2019. – Vi skal ikke se på CV men på folka!

tv: Terje Ropstad fra Nordic Choice. th. Det var trangt om plassen og god stemning på Bjørvikakonferansen. Konferansen ble strømmet direkte. Her innleder Kjell Kalland fra HAV Eiendom.