Ved å handle i nabobutikken, benytte oss av attraksjonene i nærmiljøet, sykle, gå og reise kollektivt og spise kortreist mat, kan vi bidra til både å redusere klimagassutslippene og skape mer liv og røre i byen. At sykkel er og kommer til å bli et viktig fremkomstmiddel i Bjørvika var det heller ingen tvil om på Bjørvikakonferansen 14. november 2012.

De over 100 konferansedeltakerne fikk innblikk i hva som må til for at folk skal gå, sykle og reise kollektivt i Bjørvika, samt hvordan skape byliv og en kortreist og mer bærekraftig hverdag. Flere av innlederne snakket også om viktigheten av at det legges til rette for ikke-kommersielle aktiviteter.

Nederst på denne siden kan du laste ned presentasjonene til foredragsholderne på konferansen.

Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo innledet om kommunens ambisjoner for Bjørvika. ”Oslo kommune har store miljøambisjoner. Vi er gode til å gå i Oslo, men har ikke kommet langt nok når det gjelder sykkel. Det skal bli bedre om noen år”, sa Elvestuen. Elvestuen jobber aktivt for å gjøre Oslo sentrum mer attraktiv og få til en snuoperasjon hvor gående, syklende og kollektivreisende prioriteres før privatbilene i sentrumsgatene. Her fikk han støtte fra Hans Edvardsen som leder Bymiljøetaten i kommunen. Elvestuen understreket at Bjørvika er et Osloprosjekt, men også et nasjonalt prosjekt knyttet til byens mest sentrale knutepunkt

Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender og Eivind Selvig fra CIVITAS delte sin kunnskap om klimagassutslipp, og kom med oppfordringer og forslag til hvordan vi kan redusere utslippene. ”Hver person som bor i Norge bidrar årlig til å slippe ut over 14 tonn CO2, og transport står for 28% av dette.

Bjørvikas sentrale beliggenhet kan potensielt føre til langt lavere CO2 utslipp, siden folk har anledning til å gå, sykle og bruke mer  kollektivtransport, men dette krever aktiv tilrettelegging slik at det oppleves som attraktivt å reise miljøvennlig» sa Eivind Selvig.  I følge Selvig gir én reise med fly tur retur Roma like mye klimagassutslipp som alle daglige reiser i ett år for en Bjørvika beboer.”Hvis alle forbruker like mye som vi som bor i Norge, trenger vi over 2 jordkloder. Hvis hver og en av oss reduserer CO2-utslippene med 30-40% kan vi nå de internasjonale klimamålene. Sett mål for totale klimagassutslipp per innbygger i Bjørvika slik man har gjort for bydelen Brøset i Trondheim  var en av Arild Hermstads oppfordringer til utbyggerne i Bjørvika.

Alle innlederne svarte på spørsmål før lunsj. Fra venstre: Eivind Selvik, Arne Lindelien, Thor Thoeneie, Halvor Jutulstad, Hulda Tronstad, Ellen Haug, Hans Edvardsen, Ola Elvestuen og Arild Hermstad.

Et slagkraftig panel av innledere fra OSU, Bymiljøetaten, Ruter, Syklistenes landsforening, Bilkollektivet Oslo og CIVITAS snakket om hva som må til for at folk skal gå, sykle og reise kollektivt i Bjørvika.

Ellen Haug fra Civitas sa at det bør jobbes for en aktiv gåkultur i Bjørvika parallelt med at biltrafikken reduseres. Hyppige synsinntrykk, hyggelige omgivelser og aktiviteter gjør det mer attraktivt for både besøkende og beboere å bevege seg til fots og oppholde seg i Bjørvika. Et av hennes råd var å jobbe aktivt for at bebyggelsen som vender inn mot lokalgatene, f.eks i Bispevika, får funksjoner i første etasje som oppleves som interessante for de som går. Da vil også gatene tiltrekke seg de gående og dermed ha større sjans for å  bli attraktive gangstrøk.

Thor Thoeneie fortalte  hvordan Bjørvika vil bli når alt er ferdig. Bjørvika vil i store trekk bestå av 40% parker og allmenninger, 40% gater og fortau og 20% bygninger. Når utbyggingen er ferdig vil det være  rundt 20.000 arbeidsplasser og 5.000 boliger i Bjørvika. Allerede nå jobber 4500 mennesker i Barcode.

Halvor Jutulstad fra Ruter sa at målet er at 80% reiser kollektivt i Bjørvika. Det betyr over 100 busser i timen i Dronning Eufemias gate. Ruter har ambisjon om at kollektivtrafikken skal ta hele transportveksten i Oslo og at kollektivtilbudet i Bjørvika skal håndtere etterspørselen.

Hulda Tronstad mente at sykling kan være en merkevare for Bjørvika. Hun roste reguleringsbestemmelsene for Bjørvika som begrenser bilparkering til et minimum og krever opparbeidelse av masse sykkelparkeringsplasser. Tronstad understreket viktigheten av at sykkelfelt og øvrig merking for syklende må være synlige og tydelige både for syklister, bilister og gående. Kanskje butikkene i Bjørvika kan tilby utleie av sykkeltraller? Kan det være konkurranser på arbeidsplassene om å sykle til jobb flest dager? Hva med sykkelreparatører?

Bylivsforsker Alexander Ståhle fra Spacescape i Sverige analyserte Oslo og Bjørvikas bokvaliteter og sammenliknet det med andre steder i verden. Ha la bl.a. vekt på betydningen av attraktive gangstrøk og et sammenhengende nettverk av gangforbindelser. Blant bykvaliteten Staahle trakk fram var godt kollektivtilbud, lav biltrafikk, tilgang til grøntområder og møteplasser. «En attraktiv by-destinasjon må ha minst ti attraksjoner hvor det skjer noe» sa Ståhle.

Carl Erik Krefting fra Søylen Eiendom delte sine erfaringer og tanker fra bl.a. Aker Brygge, Egertorget, Vulkan og Kvadraturen om hvordan mindre butikker og kjøpesentre kan konkurrere med de store kjøpesentrene utenfor bykjernen. Han tror dessverre at reguleringene i Bjørvika vil begrense butikkene til dem som dekker daglige behov som frisør, matbutikk og noen spisesteder. Dette har å gjøre med reguleringsbegrensningene for handel som blant annet umuliggjør å etablere større butikker som dragere. I følge Krefting vil tilrettelegging for mer handel i Bjørvika bidra til å styrke sentrum som destinasjon sett i forhold til de bilbaserte kjøpesentrene utenfor sentrum.

Jan Vardøen, gründer på Grünerløkka mente at nøkkelen til suksess er stemningen og varmen, som flammen i en pizzaovn. Det bør være folkelig, et sympatisk prisnivå og god kvalitet. Tilrettelegging for barn og gratis tilbud er også viktig. Hva om havnepromenaden kan benyttes til å vise frem gamle båter? Det vil skape liv og røre i Bjørvika i følge Vardøen.

Anne Beate Hovind prosjektleder for kunst i Bjørvika Utvikling sa innledningsvis at en av utfordringene i Bjørvika er at de framtidige offentlige rommene er ubefolket i dag. De står ”ubrukte”, som den fremtidige Loallmenningen. Inntil i sommer var den allmenningen totalt ”upløyd mark” for Oslos befolkning, og kanskje det røffeste stedet – en øy blant veier og med to omdiskuterte tårn plassert i seg. «Herligheten gir mye positiv gjenklang. Vi tenkte muligheter istedenfor begrensninger, og det gav mye positiv energi. Et sted endrer seg når folk oppholder seg der fysisk og historier fortelles,» sa Hovind.

Tor Halmrast la i sitt klangfulle foredrag vekt på en bylyd kan oppfattes som gøy for meg, men støy for deg. Eierskapet til støykilden er sentral i hvordan den oppfattes. På Røros kan lydene fra flyplassen være positiv, fordi det betyr at det fremdeles går fly dit.

Fra venstre: Alexander Ståhle, Thor Thoeneie, Anne Beate Hovind, Eva Hagen og Tor Halmrast.

Last ned presentasjonene:

Pdf (4,7 MB) Velkommen Eva Hagen, administrerende direktør Hav Eiendom
Pdf (6,2 MB) Hvilke ambisjoner har Oslo kommune for Bjørvika? Ola Elvestuen, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo 
Kortreist hverdag – Forutsetning for lavutslippssamfunnet?
Pdf (9,2 MB) Kortreist hverdag og miljøvennlige transportløsninger, to forutsetninger for lave klimagassutslipp Eivind Selvig, cand. scient Civitas
Pdf (2,3 MB) Hva skal til for at beboerne i Bjørvika bidrar til nullutslippssamfunnet? Arild Hermstad, daglig leder FIVH (Fremtiden i våre hender)
Hva må til for at folk skal gå, sykle og reise kollektivt i Bjørvika?
Pdf (8,6 MB) Utbyggernes planer for ferdigstillelse av bygningsmassen. Thor Thoeneie, vise adm. direktør / direktør marked og forretningsutvikling OSU
Pdf (3,4 MB) Oslo sentrum – et rom for utvikling.

Kommunens strategi for miljøvennlig transportløsninger for Bjørvika

Hans Edvardsen, etatsdirektør/CEO Bymiljøetaten  
Pdf (7,4 MB) Hvordan blir kollektivtilbudet i Bjørvika? Halvor Jutulstad, plansjef infrastruktur og miljø, uter AS
Pdf (6,5 MB) På sykkel i en levende by! Hulda Tronstad,informasjonssjef Syklistenes landsforbund
Pdf (5,5 MB) Hvordan kan det bli attraktivt å gå i Bjørvika? Ellen Haug, Sivilarkitekt, Civitas
Pdf (1,7 MB) Bildeling, en smartere måte å disponere bil på. Arne Lindelien, daglig leder Bilkollektivet Oslo
Hva skaper byliv og kortreist hverdag?
forts. fra over Utbyggernes planer for  bygulvet Thor Thoeneie, vise adm. direktør / direktør marked og forretningsutvikling OSU
Pdf (4,2 MB) Byliv og verdien av bylivskvaliteter Alexander Ståhle, byutviklingsforsker, Spacescape (Sverige)
Pdf (2,4 MB) Hva må til for å sikre at publikumsattraksjoner klarer seg økonomisk over tid? Carl Erik Krefting, styreleder Søylen Eiendom
Jan Vardøen, gründer på Grünerløkka (muntlig innlegg)
Pdf (9,2MB) Herligheten – om engasjement og sakte planlegging Anne Beate Hovind, prosjektleder kunst Bjørvika Utvikling
Pdf (5,2 MB) Bylyd – Gøy for meg, Støy for deg! Tor Halmrast, komponist og akustiker Statsbygg/UiO

Konferansedeltakere og Eivind Selvig som snakker om klimagassutslipp. 

Beatur underholdt med Beat box.