Bjørvika Infrastruktur har ansvar for miljøoppfølgingsprogrammet i Bjørvika og utarbeider årlig en rapport som oppsummerer miljøresultatene for alle utbyggere i området.


Tilrettelegging for sykling og kollektivtransport er viktige klimagassreduserende tiltak.
Asbjørg Næss (t.v.) er miljøansvarlig i Bjørvika Infrastruktur og hun sykler ofte til jobb.

 

Klimagassutslipp
Det utarbeides klimagassregnskap for alle bygg i Bjørvika. Regnskapet omfatter transport til og fra bygget gjennom byggets levetid, energibruk gjennom byggets levetid og utslipp fra produksjon av materialene som inngår i bygget. Målet er å halvere utslippene sammenlignet med et referansebygg. Resultatene så langt viser at alle bygg oppnår reduserte utslipp som følge av klimagassreduserende tiltak. Utslippsreduksjonene er i størrelsesorden 20%  – 70%. Blant viktige klimagassreduserende tiltak er lav parkeringsdekning for bil, høy kollektivandel for de som skal bruke byggene og klimavennlige byggematerialer. Resultatene for hvert enkelt byggeprosjekt finnes i årsrapporten som kan lastes ned i linken ovenfor.

 

Miljøriktig materialbruk
Miljøriktig materialbruk er del av utbyggernes profil. Omfattende prosedyrer for utsjekking av bygningsmaterialer er innført. Det er gjennomgående valgt resirkulerbare og klimavennlige materialer med lang levetid i bygningene. Krav i kontrakter med utførende skal sikre lave emisjoner og godt innemiljø og fravær av helse- og miljøskadelige stoffer.

 

Bjørvika Infrastruktur har lagt vekt på ressursbruk, klimagassutslipp og rene materialer for sine anlegg som omfatter havnepromenade, sjøbad, gater og allmenninger. Bjørvika Infrastruktur stiller krav om en viss prosentandel gjenbruksstål i alle stålleveransene. Det benyttes klimagassvennlig lavvarmebetong hvor ca 50 % av sementen er byttet ut med flyvaske. Alt treverk i havnepromenaden og allmenninger er enten ubehandlet kjerneved eller impregnert med rester fra sukkerproduksjon (Kebony).


Treverket på sjøbadet og langs havnepromenaden er av miljøimpregnert furu. 

 

Uønskede bygningsprodukter
Utbyggerne har i fellesskap laget liste over hvilke stoffer som er uønsket i faste bygningsprodukter. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Klima- og forurensningsdirektoratets Prioriteringsliste og REACH-kandidatliste. I tillegg er det tatt med noen tilleggsstoffer som er oppført med uønskede effekter på siden www.erdetfarlig.no. Listen kan lastes ned HER.

 

Knutepunktutvikling og rød løper for fotgjengere og syklister
Oslo er en by med stort utbyggingspress. Jo flere boliger og arbeidsplasser som plasseres sentralt, jo færre må plasseres i utkanten. I Bjørvika blir det bygd ut et stort utbyggingsvolum i nærområdet til Oslo S – Norges største trafikk knutepunkt. Sentral utbygging nær kollektivknutepunkter fører med seg langt mindre transport og klimagassutslipp enn et spredt utbyggingsmønster.

Det skal være enkelt, effektiv og hyggelig å gå og sykle i Bjørvika. Dronning Eufemiasgate har sykkelfelt i begge retninger. I tillegg vil det komme en parallell sammenhengende sykkeltrasé gjennom hele Bjørvika i mindre trafikkerte gater. Denne traséen blir lagt til Rostockgata og deler av Operagata. Disse gatene blir nå utformet som sykkelgate hvor syklistene får hele veibredden og gatene stenges for gjennomgangstrafikk for biler. I tillegg til fortau får fotgjengerne i Bjørvika også snarveier tilrettelagt mellom bygningene. Alle bygg får rikelig med sykkelparkering. Oslo S Utvikling har bygget Norges største sykkelparkering i OperaKvarteret. Dette i kombinasjon med gode garderobe- og dusjmuligheter i kontorbyggene i OperaKvarteret gjør det attraktivt å sykle til jobben.


Illustrasjonen viser hvordan utbyggerne ser for seg Rostockgata som utformes som en sykkelgate hvor syklistene får hele veibredden og gaten stenges for gjennomgangstrafikk for biler.

Vann – en ressurs
Vann er en ressurs vi tar vare på i Bjørvika.  Våre prosjekter bidrar til å gjenvinne kontakten mellom byen og fjorden. Samtidig sørger vi for å utnytte vannet i byggeprosjektene ved å etablere grønne tak og tilrettelegge for nærkontakt mellom mennesker og vann. Alt vann som lenses fra byggegroper kontrolleres for forurensning før det ledes til sjøen. Det ledes ikke forurenset vann ut i sjøen.

I Bjørvika bygger vi stein på stein
I miljørapporten som Bjørvika Infrastruktur AS utarbeider årlig for alle pågående prosjekter i Bjørvika fremgår det at Bjørvikautbyggingen er i front på miljøområdet. Det er kontinuiteten i miljøarbeidet gjennom alle faser av utbyggingen som gir resultater. Et av suksesskriteriene er å få med miljøambisjonene helt fra starten av i alle prosjekter og sørge for at ambisjonene overlever overgangene fra èn utbyggingsfase til en annen. Fastsettelse av miljøkrav i konkurranseprogrammer for arkitektkonkurranser og miljøkrav i kontrakter med prosjekterende og entreprenører er eksempler på hvordan vi sikrer dette. Egne miljøoppfølgingsplaner (MOP) for hvert enkelt prosjekt bidrar også til denne kontinuiteten. Her oppsummeres og kontrolleres alle miljøtiltak i prosjektet, fra skissestadiet til overlevering.

Vil du vite mer? 

Du kan laste ned sentrale miljødokumenter for Bjørvika og miljørapporter her.