Mål for utforming av byrommene

 • Hovedmålet
  Hovedmålet for byrommene i Bjørvika er at de skal få høy kvalitet, variert innhold og bidra til å skape et bymiljø til beste for de som besøker, bor og arbeider i bydelen. De overordnede målene for utbyggingen i Bjørvika er gitt i retningslinjene til reguleringsplanen: Bærekraft i Bjørvika (designhåndbok, kulturoppfølgingsprogram og overordnet miljøoppfølgingsprogram).
 • Helhet og variasjon
  Det vil bli en overordnet sammenheng mellom byrommene, men samtidig utvikles det en særegen identitet for det enkelte byrom.
 • Miljøvennlig bydel
  Bjørvika skal bli en miljøvennlig bydel. Bærekraftige prinsipper i henhold til Miljøoppfølgingsprogrammet (OMOP) skal legges til grunn for utviklingen av byrom og bygninger. Det er et mål at byrommene skal styrke Oslos blågrønne struktur og derigjennom også det biologiske mangfoldet. Bydelens transportbehov tilfredsstilles primært ved hjelp av kollektiv-, gang og sykkeltransport. Det betyr at hensynet til fremkommelighet og fasiliteter tilrettelagt for fotgjengere og syklister står sentralt i utforming av byrommene.
 • Godt samspill
  Godt samspill mellom byrom og de tilliggende bygninger.
 • Aktiv bruk av vannet
  Beliggenheten ved vannet og de muligheter og kvaliteter dette gir vil preger utformingen av byrommene i Bjørvika. Møtet med vannet utvikles på en variert og spennende måte, og utformingen leggertil rette for en aktiv og spennende bruk av vannet.
 • Kontakt med byen bak
  Allmenningene skal sikre god kontakt med eksisterende og bakenforliggende bystruktur.
 • Bruk hele året
  Byrommene tilrettelegges og utformes slik at mennesker inviteres til å bevege seg gjennom og oppholde seg i dem på alle tider av året.
 • Mangfold
  Det enkelte byrom skal derfor appellere til mennesker i alle aldre og byrommene bør, samlet sett, invitere flest mulig brukergrupper. De bør ha stor grad av opplevelsesrikdom og invitere til variert bruk og opphold.
 • Universell utforming
  Byrommene utformes slik at de kan brukes av alle. Universell utforming legges derfor til grunn som et gjennomgående prinsipp.
 • Trygge byrom
  Byrommene og den tilliggende bebyggelsen utformes med sikte på å skape trygge byrom.
 • Fleksibilitet
  Bruken av plasser og byrom endrer seg over tid, på samme måte som innhold og publikumstilbud i de omkringliggende bygninger endres. Byrommene utformes derfor slik at de kan tilpasses slike endringer.
 • Kulturprofil
  Bjørvika skal gis en profil der byrommene blir naturlige og spennende arenaer for kunst og kultur, der innholdet spenner fra kunstneriske installasjoner til kulturaktiviteter, og der allmenningene i seg selv fremstår som kunstverk. kulturoppfølgingsprogrammet (KOP) drøfter dette temaet. Viktige kulturminner i området, som for eksempel Middelalderparken og Oslos nære havnehistorie, bør få prege utformingen av byrommene.
0 Svar

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *