Miljørapporten gir samlet oversikt over miljøresultatene for pågående prosjekter i Bjørvika pr 01.01.2011 innenfor 12 innsatsområder.

Rapporten omfatter alle bygg og anlegg som Bjørvika Infrastruktur AS, Oslo S Utvikling AS (OSU), HAV Eiendom AS, Sørenga Utvikling KS og Kulturbyggene i Bjørvika har ansvar for. Ferdigstilte prosjekter er rapportert i miljørapporter for tidligere år.

Det er tatt utgangspunkt i:

  • Overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP)
  • Miljøoppfølgingsprogrammer for pågående utbyggingsprosjekter (MOP)
  • Bebyggelsesplaner og rammesøknader
  • Øvrig rapportering fra enkeltprosjekter

Rapporten er utarbeidet av Bjørvika Infrastruktur i samarbeid med de øvrige utbyggerne. For nærmere informasjon om valgte løsninger for hvert enkelt byggeprosjekt henvises det til den enkelte utbygger.

Last ned Miljørapport for Bjørvikautbyggingen – Status for pågående prosjekter pr 1.1.2011 (pdf 16,2 MB)


OperaKvarteret begynner å ta form. Bygg nummer en og to i rekken, PWC –bygget og KLP- bygget, er ferdigstilt. Bygg nr tre i rekken, VISMA-bygget, ferdigstilles for overlevering våren og sommeren 2011. Lengst til høyre i bildet er DnB Nor Bygg A i ferd med å reise seg.