Det har aldri tidligere vært så stor byggeaktivitet i Bjørvika som i 2018. En rekke bygg har vært under oppføring og arealene mellom husene har blitt ferdigstilt parallelt med dette. Folk begynner på alvor å ta Bjørvika i bruk, som beboere, arbeidstakere og som besøkende til ulike typer opplevelser og rekreasjon, forteller Asbjørg Næss som er miljø og bærekraftansvarlig i Bjørvika Infrastruktur. 

Utbyggerne er i ferd med å levere en hel, bærekraftig bydel i tråd med vedtatte ambisjoner og mål. Det gode samarbeidet utbyggerne imellom har vært videreført. Vi har delt erfaringer og konkurrert om å være best på bærekraft, sier Næss.

Vannspeilet på Operaallmenningen ble testet i august 2019. Allmenningen åpner i slutten av 2019 og Deichman bibliotek våren 2020.

ÅPENHET RUNDT MILJØRESULTATER
Bærekraftig byutvikling er en forutsetning for Bjørvikautbyggingen, og utbyggerne i Bjørvika er opptatt av åpenhet rundt miljøresultater. Hvert år utarbeides en felles miljørapport for alle pågående byggeprosjekter, med miljøstatus pr 31. desember foregående år.

Miljørapporten fra 2018 er utarbeidet av Bjørvika Infrastruktur med utgangspunkt i rapportering fra alle utbyggerne som har pågående prosjekter og kan lastes ned her. Ferdigstilte bygg og prosjekter er omtalt i rapporter fra tidligere år, som kan lastes ned fra siden om Miljø og bærekraft.

Asbjørg Næss trekker her fram noen eksempler fra Miljørapporten 2018:

BJØRVIKA BLIR GRØNNERE
Bjørvika blir stadig grønnere. Det er i 2018 etablert en rekke grønne tak og Akerselvallmenningen er ferdigstilt med mye vegetasjon. Kravet er 50 % grønne tak. Mer grønt er under utvikling i gjenstående allmenninger og grøntområder. Det blir valgt stedegne arter med blomstring for pollinerende insekter. Dette bidrar sterkt til det biologiske mangfoldet og til trivsel for brukerne.

Akerselvallmenningen har et stort biologisk mangfold.

KLIMAREGNSKAP OG BREEAM BYGG
I Bjørvika har vi Norges største samling av bygg med livsløpsbaserte klimagassregnskap. Oppnådde utslippsreduksjoner ligger fra 24% reduksjon til 70% reduksjon. Det er Deichmanske bibliotek som scorer høyest med 70% reduksjon.

I Bjørvika finner du de første BREEAM sertifiserte boligene i Norge, og flere BREEAM sertifiserte næringsbygg. Kontorbygget Eufemia har oppnådd sertifiseringnivå Excellent. Alle boligene i Bispevika BREEAM sertifiseres.

Både Eufemias hage (foran t.v.) og Munchmuseet (bak t.h) har grønne tak, som 50% av alle tak i hele Bjørvika.

Alle boligene i Bispevika er BREEAM-sertifisert. Eufemias hage (foran t.v.) har grønt tak, på lik linje som 50% av alle takene i hele Bjørvika.

AVFALLSHÅNDTERING
I Bjørvika utnytter vi avfall som ressurs for nye produkter. Vi har nå gjennom byggeprosjektene i Bispevika bevist at det er mulig å få til 100% kildesortering av byggavfall i nye prosjekter. Vi har fortsatt et stykke å gå når det gjelder å redusere avfallsmengden ned til ambisjonen om maksimalt 18 kg per kvadratmeter bruksareal. Foreløpig ligger vi på rundt det dobbelte for pågående prosjekter.

Foto t.h. ble tatt i august 2019: Stasjonsallmenningen holder på å ferdigstilles, og det sammen med flere av byggene i Bispevika som kan vise til 100% kildesortering av byggavfall. Til venstre er lekeplassen tatt i bruk (foto tatt oktober 2019).

BAKGRUNN
Reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn ble vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003. Som vedlegg til planen fulgte overordnet miljøoppfølgingsprogram (OMOP).

Utbyggerne i Bjørvika vedtok 07.09.2011 mer ambisiøse miljømål for temaene klimagassutslipp, energi, materialer og knutepunktsutvikling. Nye mål ble implementert i revidert OMOP av 01.03.2012.

Rapporteringen tar utgangspunkt i:

  • Mål og anbefalte tiltak i revidert OMOP fra 2012
  • Miljøoppfølgingsprogrammer for pågående utbyggingsprosjekter (MOP)
  • Øvrig rapportering fra enkeltprosjekter

Les mer om Bjørvikas Miljø og bærekraftsprogram her.