Bjørvika Infrastruktur vedtok 07.09.2011 nye og mer ambisiøse miljømål for Bjørvika. Utbyggerne ønsker at Bjørvika fortsatt skal være et foregangsområde for miljøvennlig og bærekraftig byutvikling forteller daglig leder i Bjørvika Infrastruktur Geir Lynnebakken. Det er bakgrunnen for at utbyggerne nå har gått sammen om å heve miljøambisjonene på de miljøområdene hvor det har skjedd mest de siste årene.

De nye målene innebærer at  bygg som rammesøkes i 2013 skal ha lavenerginivå. Fra 2014 strammes det ytterligere inn. Da må alle bygg i Bjørvika oppnå passivhusnivå. – Dette vil påvirke prosjekteringen av nye bygg fra nå av. Vi har relativt god oversikt over hva dette innebærer teknisk og økonomisk. Det er det redegjort for i måldokumentet fortsetter Lynnebakken.

Med de nye målene blir også klimagassdimensjonen implementert for fullt. Samtidig er målene for materialbruk og knutepunktsutvikling strammet inn.  Det skal utarbeides klimagassregnskap for alle bygg.

Bjørvika har hatt miljømål helt siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2003. Disse er nedfelt i et overordnet miljøoppfølgingsprogram. De fleste av de eksisterende miljømålene for Bjørvika er fortsatt på linje med “best practice”. Målene dekker hele tolv miljøtema. Helt fram til innføringen av TEK10 nå i sommer har Bjørvika operert med strengere mål for energibehov i bygg enn det myndighetene krever.

Utbyggerne vil nå lage et nytt overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika hvor nye mål blir presentert sammen med opprinnelige mål som fortsatt skal gjelde, fordi de ambisjonsmessig er helt på høyden avslutter Lynnebakken.

Måldokumentet med tilhørende konsekvensvurderinger kan lastes ned her.