Her kan vi skrive litt innledende tekst om landheving og de ulike tidsperiodene.
Klikk på bildet under for å lese mer om de ulike tidsperiodene.

Bakgrunn

Bispekilen skjærer seg østover inn i det som kalles Bispevika fra vest, og er et bindeledd mellom vannarealene i fjorden i Bispevika og dammen i Middelalderparken.

Bjørvika Infrastruktur har etablert et utløp fra denne dammen via en kulvert under Kong Håkon Vs gate og ut i basseng med et vannfall øst i Bispekilen. Dette er planlagt som et bilde på det gamle utløpet av Alnaelva som gikk ut i Bispevika i tidligere tider, riktignok noe lenger sør.

Utløpet vil bli satt i drift når vannkvaliteten på tilførselen til dammen vil bli vurdert god nok. Inntil dette skjer, er det planlagt at et pumpeanlegg basert på sirkulasjon av sjøvann opp i øvre basseng i Bispekilen skal illudere den samme vannforbindelsen over vannfallet ned i kilen.

Men dette vannfallet er ikke det eneste historiske elementet som er planlagt formidlet i Bispekilen. Bjørvika Infrastruktur har også planlagt å vise/markere hvordan landhevingen som har pågått i Oslo området siden den siste istiden. Det er her lagt opp til å vise de relative høyder for ulike tidsepoker gjennom de siste 1.000 år i forhold til dagens nivå på dammen i Middelalderparken som ligger på ca. + 3,40 (etter NN2000).

 

Den historiske landhevingen

For ca. 20.000 år siden hadde den siste istiden sitt siste maksimale nivå. Da var ca. 25 % av jordoverflaten dekket av is. Dette omfattet blant annet store deler av Nord Amerika og Nord Europa der islaget kunne være opp til 3 km tykt. Alle landområder som var islagt, ble da presset ned av isen, og mest der islaget var tykkest. For Skandinavias del var dette de indre og nordre deler, spesielt mot Bottenviken.

Da isen etter hvert begynte å smelte, ble presset fra islaget redusert og jordskorpen begynte å heve seg («den postglasiale landhevingen»). Først sakte og etter hvert raskere og raskere i takt med reduksjonen av islaget. I den første tiden etter istiden kunne landhevingen være opp mot 8 cm/år da isen trakk seg raskt tilbake. Etter at all is var forsvunnet, for ca. 12.000 år siden, minket landhevingen til ca. 2-3 cm/år og avtok deretter eksponentielt til den i dag er ca. 4 mm/år rundt Oslofjorden. Man regner med at denne landhevingen vil fortsette i ytterligere 10.000 år.

Endring av havnivå og netto landheving

I tillegg til landhevingen har det også pågått en motsatt prosess i den samme tidsperiode. Når iskappen smeltet, ga den fra seg store mengder vann som igjen førte til at havnivået rundt isen steg. Etter at isen smeltet, har den globale havoverflaten steget over 100 m. Mens isen trakk seg tilbake, fulgte havet umiddelbart etter, og i Osloområdet tok det tid før tørt land oppsto langs iskanten. Den høyeste registrerte strandlinjen kalles den marine grense (MG), og i Oslo området ligger denne opp mot 220 moh. I områder langs Bottenvika ligger MG helt opp til 300 moh. I de sørvestre deler av Norge, der iskappen var relativt tynn, ligger ikke MG høyere enn på 10 moh.

Denne havstigningen som har pågått parallelt med landhevingen, har dermed ført til en redusert heving av landmassene. Størrelsen av disse prosessene varierer for de ulike deler av landet, men generelt har landhevingen større betydning jo lenger øst man kommer i landet. Netto landheving i løpet av de siste 1.000 når rundt Oslofjorden har vært ca. 3 mm/år.

Det er denne landhevingen innenfor samme tidsperiode som Bjørvika Infrastruktur vil illustrere med de historiske bildene (piktogrammene) langs Bispeklien.

  • Grid Title 1

  • Grid Title 2

  • Grid Title 3