Bjørvika Infrastruktur, har i samarbeid med ROM Eiendom og Entra Eiendom, lagt frem forslag til reguleringsplan for gangforbindelse mellom Stasjonsallmenningen i Bjørvika og byområdene langs og nord for Schweigaardsgate.

Reguleringsplanen omfatter gangbro over sporområdet og Østre Tangent, samt trapp, heis, rampe og plassrommet mellom Tollbygningen og ROM Eiendoms nybygg «Skattens hus». Det legges til rette for ny inngang til Oslo sentralstasjon fra gangbroa, med ramper ned til plattformene. Rampene omfattes ikke av reguleringsplanen og vil bli anlagt av Jernbaneverket på et senere tidspunkt.

Jernbaneområdet utgjør, i kraft av sin utstrekning, en kraftig barriere mellom byen og fjorden. Etablering av Stasjonsallmenningen med Stasjonsinngang øst vil reetablere en kopling til byen som ikke har vært der siden jernbanen ble bygd. Bjørvika, havnepromenaden og Oslofjorden blir dermed lettere tilgjengelig for bydelene nord for jernbaneområdet.

Broens konstruksjon
Brokonstruksjonen fra Stasjonsallmenningen i sør til plassrommet nord for Østre Tangent er 213 meter. Broas bredde varierer mellom 5 og 7 meter. Den spenner over kontaktledningsanlegget på stasjonen, og det bestemmer broas høyde.

For å kunne imøtekomme krav til stigningsforhold på broas søndre ende og på ramper opp til broa, må gangbanen legges lavest mulig over kontaktledningsanlegget. Dette løses med en overliggende bæring. Broas gangbane henges under en fagverksdrager, som bæres av fire utkragede søyler. Kun to av søylene plasseres på plattformer inne på sporområdet. Det begrenser ulempene for stasjonen og togdriften, som skal opprettholdes under hele byggeperioden.

Framdrift
Forberedende jernbanetekniske arbeider gjennomføres sommeren 2008. Det tas deretter sikte på å gjennomføre fundamenteringsarbeidene i løpet av høsten 2008 / vinteren 2009. Brokonstruksjonen er planlagt ferdigstilt annet halvår 2009.

Broarbeidene koordineres med og utføres i samarbeid med Statens vegvesen, som bygger Østre Tangent over sporområdet i samme periode. Plassen på nordsiden ferdigstilles parallelt med ferdigstilling av Entra eiendoms nye tilbygg på sørsiden av Tollbygningen.