Det har vært enorm byggevirksomhet i Bjørvika den siste tiden, og en fjerdedel av hele utbyggingen i Bjørvika ble ferdigstilt i 2018 og 2019. Dette er mulig takket være dedikerte og dyktige samarbeidspartnere og kollegaer, forteller Geir Lynnebakken som er daglig leder i Bjørvika Utvikling. Fra første spadetak ble tatt for over 15 år siden, er nå 58% av dette omfattende byutviklingsprosjektet på 700 mål ferdig.

KULTURBYGG ÅPNER SNART  FOR PUBLIKUM // Deichman Bjørvika åpner 28. mars og Munchmuseet i mai 2020.

NYE NABOER OG STATUSKART

I 2020 ser vi med glede fram til åpningen av de store kulturbyggene! Kultur- og idrettsbygg Oslo KF ufører byggeprosjektene Deichman Bjørvika og Munchmuseet, som begge er ferdig rundt nyttår, og publikum ønskes velkommen til våren og sommeren. Bjørvika har fått mange nye beboere langs Dronning Eufemias gate i løpet av 2019, og i august åpnet Clarion Hotel. Oslo S Utvikling og HAV Eiendom har vært byggeherre for de fleste bolig- og næringsbyggene. I løpet av 2020 vil Bispevika nord med tilhørende boliger, veier og havnepromenade være ferdig, og arbeidene i Bispevika sør starter. Parallelt fylles bygulvet med liv og rør og en rekke publikumstilbud. Våren 2019 ble størsteparten av bygulvet i Bjørvika kjøpt av amerikanske Madison og det norske eiendomsselskapet Carusel har kjøpt en tredjedel av dette.

STATUSKART DESEMBER 2019 // Bygninger som er farget rødt er ferdige og innflyttet. Bygg som er merket med blått er under bygging for øyeblikket og ferdigstilles i løpet av 2020. T.h. øverst viser det gule hva som starter opp fremover, under viser status på samme tid i fjor.

MILJØHOVEDSTADSÅRET

I året som gikk har vi fokusert spesielt på miljø og bærekraftig områdeutvikling i anledning at Oslo har vært Europas Miljøhovedstad. Dette gjenspeilet seg bl.a i temaet på Bjørvikakonferansen og infomøtet. Miljøansvarlig har jobbet tett med utbyggerne for å oppdatere bærekraftambisjonene for Bjørvika, som er ferdig på nyåret. Gjennom året har det vært stor interesse fra kommuner og byutviklere om å få omvisninger og foredrag om Bjørvika, bærekraftig byutvikling, Losæter og Framtidsbiblioteket.

BJØRVIKAKONFERANSEN 2019 // t.v. «Vi kan ikke overlate dette til noen andre i en annen tid. Vi må sette hårete mål når det gjelder klima, miljø og bærekraftig byutvikling. Hvem våger IKKE å gjøre endringer nå?» spurte byrådsleder Raymond Johansen de over 220 tilhørerne på Bjørvikakonferansen 24. januar 2019. I 2020 arrangeres Bjørvikakonferansen i oktober. t.h. Klimaetatsdirektør Heidi Sørensen viste til at det har skjedd en revolusjon i transportvanene til privatpersoner. Kollektivandelen har gått forbi andelen private bilister.

BJØRVIKAS OFFENTLIGE ROM

Bjørvika Infrastruktur har som oppgave å bygge alt mellom husene. Allmenningene, havnepromenaden og parker utgjør hele 40% av arealet i Bjørvika.

Daglig leder i Bjørvika Utvikling Geir Lynnebakken forteller at det har vært spesielt krevende i året som gikk å koordinere alle de parallelle utbyggingsprosjektene, samtidig som folk bor, jobber og besøker Bjørvika.

– I løpet av 2019 har vi blant annet bygget Operaallmenningen med sitteamfi ned mot fjorden, Operagata vest, søndre del av Stasjonsallmenningen og midtre del av Akerselvallmenningen er beplantet. I tillegg har vi utført mye «usynlig» arbeid knyttet til tilrettelegging av teknisk infrastruktur under bakken, sier Geir Lynnebakken.

Offentlige rom og veier som er ferdig overleveres vederlagsfritt til Oslo Kommune ved Bymiljøetaten, som har ansvaret for drift og vedlikehold.

OPERAALLMENNINGEN foran nye Deichman og mellom Operaen og Oslo S blir den største allmenningen i Bjørvika. Her blir det vannspeil til våren og skøytebanen neste høst. Bjørvika Infrastruktur overleverte Operaallmenningen til Oslo kommune 4. desember. Foto tatt 2. des.2019.

AKERSELVALLMENNINGEN er 500 meter lang og ferdigstilles år for år i takt med bebyggelsen rundt. Midtre del mellom Operaen og det nye Munchmuseet ble beplante i vår, og  har nedtrapping til vannet på en side og rekonstruert kaikant fra 1800-tallet på den andre. På bildet øverst t.v. det nyåpnete Clarion Hotel. Sørligste del av denne allmenningen ferdigstilles i takt med Munchmuseet på nyåret og øvrig bebyggelse. Foto tatt sommeren 2019.

STASJONSALLMENNINGEN som strekker seg fra Grønland over Akrobaten og gjennom Barcode åpnet allerede i 2011. Mesteparten a søndre del av denne allmenningen fra Dronning Eufemiasgate og ned til fjorden er nå ferdig inkludert et stort lekeapparat. Vanndyseanlegget skrus på rundt påske og dette offentlige rommet blir helt ferdig når tilliggende bygninger er innflytningsklare på nyåret. Foto tatt nov./des. 2019.

På sensommeren var det mange diskusjoner rundt bruken av Sukkerbiten. I den forbindelse lagde vi nye beregninger for arealfordelingen i Bjørvika som viser at bygningenes fotavtrykk er 30%, 40% er offentlige rom og de resterende 30% er veier/fortau.  Det gjenstår fremdeles store utbyggingsprosjekter, og arealendringer i grensesnittet mellom bygg og fortau/veier kan oppstå. Derfor har Bjørvika Utvikling valgt å opprettholde 40:40:20 som er gjenspeilet i illustrasjonen.

Les mer om:

Bjørvikas bademuligheter

Brukertilpasning av de offentlige rommene

BJØRVIKA SOM «LOCATION» // HBOs Beforeigners ble lansert i august med bl.a. Barcode («Beefcode») og Losæter som locations. I april spilte NRK inn første del av serien HAIK på Losæter med musiker Sigrid S. og programmet og konserten ble lansert i uke 46.

BJØRVIKA UTVIKLINGS KUNSTPROGRAM

Bjørvika Utvikling AS satser på kunst i utviklingen av Bjørvika og det er satt av mer enn 1 % av Bjørvika Infrastruktur AS investeringsbudsjett til kunst. Vi har valgt å satse på to langsiktige og jordnære kunstverk som både berører og bidrar til å skape byliv i Bjørvika ved å involvere og appellere til et bredt publikum. 75 % av kunstbudsjettet har blitt brukt til de to offentlige og permanente kunstverkene Framtidsbiblioteket (Future Library) og Flatbread Society på Losæter, og de resterende 25% til opprettelsen av Kunsthall Oslo for 9 år siden.

FRAMTIDSBIBLIOTEKET 2014-2114 // Den sør-koreanske forfatteren Han Kang overrakte sitt manuskript til ordfører Marianne Borgen i en vakker seremoni framtidsbibliotekskogen i mai med påfølgende samtale på Deichman hovedbibliotek. Kunstprosjektet fikk stor internasjonal pressedekning, og denne gangen spesielt i Sør-Korea.

Under bokmessen i Frankfurt i oktober ble neste forfatter annonsert: Karl Ove Knausgård. Overrekkelsen skjer 23. mai – samme dag som Framtidsbibliotekets helt spesielle rom åpner i Deichman Bjørvika.

LOSÆTER// På denne sætra midt i Bjørvika var det høy aktivitet i året som gikk med alt fra jord- og bakekurs, Losæterfestival, kulturarrangement, fellesmiddager hver onsdag og mange omvisninger. Gleden var stor da Bymiljøetaten ansatte Losæters bybonde i fast stilling våren 2019.  Losæter åpner igjen til våren når snøen har smeltet og telen har gått.

– Vi ser fram til et innholdsrikt og et litt roligere 2020, og til å fortsette utviklingen av offentlig rom, havnepromenade, kunstprosjekter, veier og annen teknisk infrastruktur, sier Geir Lynnebakken.

På vegne av alle oss som jobber i Bjørvika Infrastruktur AS og Bjørvika Utvikling AS ønsker jeg dere en riktig god jul og et godt nyttår!

Følg med på hva som skjer i Bjørvika når det gjelder både aktiviteter og byggevirksomhet på Facebook og Instagram.

Og vi gleder oss til neste sommer! Her fra sjøbadet på Sørenga sommeren 2019.

NOEN FAKTA OM STATUS OG PLANER:

2019

 • Midtre del av Akerselva var ferdig og beplantet våren
 • Operagata vest ferdig og åpnet for ferdsel i mars
 • Sitteamfiet ved nye Deichman og Operaen åpnet juni
 • Store deler av Stasjonsallmenningen mellom DEG og fjorden ferdig inkludert et stort lekeapparat.
 • Operaallmenningen ferdig i begynnelsen av desember
 • Odas bro og Munchplassen ferdig rundt jul – åpner for fri ferdsel når byggevirksomheten på
 • Munchmuseet er ferdig på nyåret.

2020

 • Operagata øst og Rostockgata gjennom Bispevika åpnes til våren.
 • Deichman bibliotek Bjørvika åpner for publikum 28. mars
 • Stasjonsallmenningens vanndyseanlegg åpner rundt påske.
 • Oppstart omlegging av vei og klargjøre teknisk infrastruktur på skoletomt og gjennom Loallmenningen.
 • Munchmuseet åpner for publikum i mai/juni
 • Skøytebanen på Operaallmenningen innvies senhøstes.
 • Akeselvallmenningen langs Munchmuseet ferdig.
 • Trikken kommer gjennom Dronning Eufemiasgate og Bispegata til høsten.
 • Utenfor det nye Munchmuseet anlegger Oslo Kommune et nytt rekreasjonsområde på ca. 1000 m2 som har fått navnet Museumsutstikkeren som åpner høsten 2020. For mer info, se her.