Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har lagt ut to av Bjørvika Infrastruktur AS sine planforslag til offentlig ettersyn og høring. Det gjelder detaljregulering av Akerselvaallmenningens nordre del og Operaallmenningens søndre del.

Operaallmenningens søndre del – To alternativer
BI har lagt fram to alternative forslag til området rett nord for Operagata foran det planlagte monumentalbygget Deichmanske bibliotek. Alternativ 1 innebærer et vannspeil og Alternativ 2 innebærer en reetablering av fjordbasseng og synliggjøring av den historiske kaikanten foran Tollbodene. Utover dette er alternativene like. Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2. BI har valgt å fremme vannspeilalternativet fordi det vil gjøre det mulig å bruke arealet til mange ulike aktiviteter sommer og vinter.

Planområdet er på totalt 10 870 kvm.


Alternativ 1 Vannspeil

Alternativ 2 Sjøbasseng

Akerselvaallmenningens nordre del – To alternativer
BI har også i Akerselvaallmenningen lagt fram to alternative forslag til detaljregulering av området. Området ligger ved og under den eksisterende broen i Nylandsveien nord for bispelokket og Akerselvas nåværende kulvertutløp i fjorden. I Alternativ 1 pumpes elvevann opp på høyde med der folk vil ferdes i framtida. Vannet renner gjennom området, og via et vannfall ned til sjøvannsnivå sør for Dronning Eufemias gate. I Alternativ 2 etableres nytt elveløp frem til Trelastgata, sør for Oslo S. Dronning Eufemias gate utformes som en bru med 3 meters seilingshøyde ved normal vannstand. Småbåter kan føres inn i området i begge alternativene og gjennom elvekulverten under Oslo S som i dag. Plan- og bygningsetaten anbefaler Alternativ 2, mens BI har ønsket å få belyst kvalitetene ved begge alternativene.

Planområdet er på totalt 4 478 kvm.


Alternativ 1


Alternativ 2

Høringsfrist
Begge planforslagene har høringsfrist 07.02.2011. Og begge er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider: http://wwww.pbe.oslo.kommune.no.

Les mer om de to allmenningene i vedlegg.

Les sak på : http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7449428